//////

OKREŚLENIE PROCESU REGULACJI

Niekiedy np. dla określenia procesu regulacji bez względu na sposób jej realizacji używa się terminu kierowanie (control, uprawlenije), który oznacza wpływanie na wynik działania (my byśmy tu powiedzieli „funkcjonowania”. Wybór określonej metody j techniki kierowania wpływa za- owno na jego ogólną sprawność (skuteczność i ekonomiczność), jak na wzajemny stosunek stopnia i trwałości osiągania po­szczególnych celów społecznych, wchodzących w skład przyjętej wiązki celów. Ogólna sprawność kierowania jest więc niezbęd nym warunkiem harmonijnego osiągania tej wiązki celów Na tym właśnie m. in. polega jej „ranga” społeczna.Postulat sprawności kierowania ze względu na jedną grupę celów (np. celów gospodarczych) może być w krótkich okresach czasu niezgodny (choć nie może być sprzeczny) z postulatami .

Leave a Reply