//////

MASOWE BADANIA BUDŻETÓW

Ogólnie więc imożna stwierdzić, że zmienna ,,dochody” w nie­co mniejszym stopniu różnicuje budżeity czasu miż poprzednio omawiane zmienne. Stwierdzenie to jednak odnosi się tylko do ilościowych aspektów gospodarowania czasem. Masowe badania  budżetów czasu inie dostarczają informacja o j alk ościowych aspe­ktach podejmowanych rodzajów aktywności. Jest wszelako oczy­wiste, iż poziom uzyskiwanych dochodów jest jednym z tych czynników, które szczególnie ściśle wiążą się z jakością zajęć, noszących nominalnie te same nazwy. Można więc sformułować tezę, że im niższe są dochody gospodarstwa domowego, [tym wyż­szy jest udział .zajęć substytucyjnych w budżetach czasu człon­ków tego gospodarstwa; zamiast ‚korzystania z wyspecjalizowa­nych usług (pralnie, sprzątanie mieszkania itp.), wykonywanie prac, domowych we własnym zakresie, zamiast telewizora kolo­rowego i sprzętu stereofonicznego — telewizor czarnobiały lub zupełny jego brak) i popularne radio monofoniczne itp.

TECHNIKA DOBORU PRÓBY

Jak miałem Okazję pisać w innym miejscu , rotacyjną tech­nikę ddboru próby można określić jako losowy proces elimina­cji niektórych (lub wszystkich) starszych elementóiw próby, za­stępowanych przez losowo dobierane elementy nowe . Techni­ka rotacyjna polega więc na zgodnym z pewnymi regułami ma­tematycznymi „rozrzucie” elementów próby w danym odcinku czasu, przy jednoczesnym zachowaniu specjalnych relacji mię­dzy tymi elementami.Rotacyjna meitoda doboru próby jest szczególnie korzytśftna w tych wszystkich przypadkach, gdy bada się zjawiska podle­gające sezonowym wahaniom bądź kiedy istnieją uzasadnione podejrzenia co do tego, że badane zjawisko może ulegać nieregu­larnym, nagłym zmianom w czasie, a wyniki badania pragnie się uogólnić na pewien dłuższy odcinek czasu.

CZAS ZWIĄZANY Z PRACĄ

Czas związany z pracą zarobkową, w którym dominuje za­spokajanie potrzeb instrumentalnych, wzbudzanych motywacja­mi w kierunku zdobycia środków finansowych,czas obowiązków pozazawodowych, w których dominuje za­spokajanie potrzeb instrumentalnych, wzbudzanych motywacja­mi w kierunku zapewnienia odpowiednich warunków egzysten­cji we własnym gospodarstwie domowym (bez motywacji finan­sowych),czas wolny, w którym dominuje zaspokajanie potrzeb auto­telicznych. W tym ujęciu dane z budżetu czasu, opisujące czasowy aspekt ludzkich zachowań, przybierają postać pewnych wskaźników poftrzeb człowieka w kontekście jego środowiska domowego i po­żądam owego. Jeśli przyjfaiie się założenie, wyrażone w poprzed­nim rozdziale, że (podstawowym celem polityki społecznej jest zaspokajanie potrzeb człofwielka, a ściślej — tych kategorii po­trzeb, które w niedostateczny lub nadmiernie zróżnicowany spo­sób zaspókajane są poprzez działające mechanizmy ekonomicz­ne, to wyróżnione wyżej kategorie zajęć w budżecie czasu mają dość Motną wagę diagnostyczną.

Prowadzenie firmy telefonicznej

Zgodnie z postępem techniki rozwinął się także sposób komunikowania między ludźmi. Jeszcze nie tak dawno telefony komórkowe były dla wielu ludzi czymś niezwykłym i nieosiągalnym. Około 20 lat temu takowych telefonów nie było w ogóle. Istniały natomiast telefony stacjonarne. Przeważnie jeden taki znajdował się na całej wiosce. Dziś gdy postęp technologiczny jest rozwinięty na wysoką skalę. Prawie każdy z nas posiada własny telefon komórkowy a czasami ma ich nawet kilka. Komórki stają się coraz tańsze. Te najzwyklejsze bez żadnych atrakcji, służące wyłącznie do dzwonienia mogą osiągać cenę jedynie kilkudziesięciu złotych. Działalności zajmujące się produkcją telefonów komórkowych prosperują na dziś dzień na bardzo wysokim szczeblu ponieważ telefon jest obecnie najszybszym możliwym sposobem kontaktu z drugą osobą na dużą odległość. Dlatego też prawie każdy decyduje się na jego kupno by w razie czego móc przekazać komuś ważną informacje. Przedsiębiorcy zajmujący się ich sprzedażą zachęcają swoich klientów także różnymi aplikacjami dostępnymi w ich telefonach.

Działalność w zakresie związku

Sport w dzisiejszych czasach uprawia coraz więcej ludzi i to nie tylko zawodowo. Coraz więcej z nas decyduje się na uprawianie sportu tylko z własnej przyjemności. Może to być spowodowane także tym iż ktoś chce zrzucić kilka zbędnych kilogramów. Dlatego też firmy zajmujące się sprzedażą sprzętu sportowego mają dziś na niego bardzo duży popyt. Najmniejsze zapotrzebowanie jest na sprzęt sportów które są bardzo rzadkie i najrzadziej wykonywane jednakże tego typu sprzęt jest najdroższy na całym tym rynku. Dlatego też nie znaczna sprzedać takowych asortymentów powoduje wysokie zarobki wśród takich firm. Osoby które je uprawiają nie mają najłatwiejszego życia jeśli chodzi o wydawanie na to pieniędzy gdyż muszą mieć ich niekiedy bardzo dużo. Na rynku istnieje bardzo dużo firm które górują w tego typu branży dlatego też jest niezmiernie trudno wybić się nowopowstałym działalnością które chcą coś osiągnąć. Konkurencja jest niestety bardzo silna i często nie pozostawia nam żadnych złudzeń na dalszy interes.

Firma zajmująca się transportem

Jak wiadomo każdy z nas ma styczność z jakiegoś rodzaju transportem. Najczęstszym środkiem przemieszczania w prawie każdym domu jest samochód. Jednakże nie każdego stać na utrzymacie własnego auta. Dlatego też na świecie istnieje wiele firm oferujących odpłatne przewozy. Prowadzenie tego typu biznesu jest niezwykle praktyczne w otaczającej nas rzeczywistości gdyż codziennie setki milionów osób chce się dostać się w określone miejsce i nie zawsze ma własny środek transportu, dlatego też decyduje się na wybór autobusu lub tramwaju. Gdy ktoś chcę się dostać w miejsce bardzo odległe os swojego miejsca zamieszkania może się zdecydować na pociąg, statek lub samolot. Koszty takich podróży osiągają niekiedy bardzo duże sumy dlatego często zdarza się tak iż osoby które decydują się na taką podróż odkładają na nią pieniądze już od wielu lat. Działalność transportowa to obecnie jedna z największym działalności na świecie. Nawet ludzie nie posiadający żadnych kwalifikacji chcąc niekiedy dorobić oferują odpłatny przewóz własnym autem.

Biznes w świecie mediów

Górującym biznesem nad wszystkimi innymi w otaczającym nas świecie są właśnie media. Media działają w różny sposób. Najczęstszym sposobem przekazywania informacji jest radio lub telewizja. Osoby pracujące w tej branży mogą zarabiać niekiedy bardzo duże pieniądze. To właśnie media rządzą dzisiejszym światem i dlatego każdy kto w nich pracuje ma dobre dochody. Dostać się jednak do szanującego się programu telewizyjnego lub stacji radiowej jest niestety bardzo trudno. Większość osób ze sporym kapitałem który chcą zainwestować decyduje się na otworzenie własnej stacji radiowej. Przebić się na wysokie stopnie w tej dziedzinie biznesu jest niestety bardzo ciężko z powodu bardzo popularnych już istniejących od dawna firm. Dlatego też duże grono ludzi zatrudnia się w tego typu firmach na najniższych stanowiskach by później móc nabrać doświadczenia i wypłynąć na głębsze wody. Niektórzy z nich decydują się na to by pozostać w firmie jak najdłużej zmyślą otrzymania awansu na wyższe stanowisko z większymi środkami zarobku.

Ochrona niektórych osób i ich mienia

Życie w obecnym świecie staje się niekiedy bardzo niebezpieczne. Na różne niebezpieczeństwa narażone są głównie osoby sławne z powodu i ogromnych zarobków a także zazdrości innych osób posiadanego przez nich prestiżu. Często są celami wielu zamachów terrorystycznych które mają na celu ograbienie ich z wielu dóbr materialnych a niekiedy nawet ich śmierć. Dlatego też by chronić takie osobistości na świecie zaczęły powstawać działalności zajmujące się ich ochroną. Na dzień dzisiejszy istnieje bardzo duża liczba takowych organizacji gwarantujące bezpieczne korzystanie z dnia codziennego niektórych sławnych osobistości. Tego typu organizacje cenią się bardzo wysoko gdyż często narażają dla innych nawet własne życie. Oznacza to iż poza tym że mogą się bardzo wzbogacić. Mogą też bardzo ucierpieć. Praca tego typu jest bardzo niebezpieczna więc nie każdy może się jej podjąć i nie każdy oczywiście chce, mi iż są w niej bardzo wysokie zarobki. Mniej niebezpieczna jest ochrona czyjegoś mienia, lecz równie ryzykowna.

Aranżacja biura i rozwiązania

W przypadku, kiedy będziemy chcieli założyć własną firmę, musimy nie tylko pomyśleć o tym, by miała ona atrakcyjną ofertę, ale także by łatwo można było realizować różne zadania na co dzień. Z tego też powodu warto będzie zadbać o to, by lokal, w jakim będziemy codziennie pracować, mógł się odpowiednio prezentować. Warto będzie tutaj wziąć pod uwagę na przykład to, by dobrze ustawić stanowiska pracy, tak, aby mogło się ich zmieścić jak najwięcej. Z drugiej strony będziemy chcieli, by każdy pracownik miał swoją przestrzeń, dlatego też warto będzie pomyśleć o jakiś ściankach działowych, czy przegrodach, za pomocą jakich będzie można sprawić, by każdy pracownik mógł się bez problemu skupić na wykonywanej pracy. Jeśli zaś będzie nam zależeć na tym, by można było prowadzić otwartą rozmowę ze wszystkimi pracownikami, warto będzie się tutaj zdecydować na zakup mebli wielofunkcyjnych, tak, aby główny segment, przy jakim zostaną zaaranżowane miejsca pracy, mógł również posłużyć za stół do prowadzenia dyskusji, by każdy z pracowników mógł widzieć pozostałych.

Kredyt dla firmy

Własna działalność to nie tylko szansa na zarobienie większej sumy pieniężnej, ale również działania, jakie będą się wiązać z dużymi wydatkami. Szczególnie na start musimy być przygotowani na to, że więcej będziemy wydawać, niż zarabiać. Zatem warto będzie wcześniej przeanalizować rynek pod kątem tego, w jakiej instytucji ewentualnie będziemy mogli ubiegać się o kredyt. W ten sposób będziemy mogli też zauważyć, jakie będą wymagania pod względem dokumentacji, jaką trzeba będzie przedstawić. Zdecydowanie warto będzie wcześniej dokonać takiej analizy, gdyż nie każda instytucja finansowa będzie kierować swoją ofertę do przedsiębiorstw, jakie dopiero co powstały. Niekiedy będzie ona obowiązywać tych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność chociażby przez kwartał lub przez pierwsze pół roku. Nie zawsze zaś taka sytuacja będzie nas przedsiębiorców satysfakcjonować, dlatego też im więcej uda się przejrzeć takich propozycji kredytowych, tym większą będziemy mieć pewność, gdzie takie wsparcie otrzymamy i gdzie będziemy mogli liczyć na to, że nasz wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony.

CZYNNIK EKOLOGICZNY

Można by zresztą tę tezę odwrócić i stwierdzić, iż poziom dominacji trzeciego układu we wzorze czasu wolnego odzwierciedla stąpień urbanizacji środowiska, w którym jedno­stka przebywa. Jeśli spojrzy się z tego punktu widzenia na oma­wiane dane, to wówczas należałoby uznać udział trzeciego ukła­du we wzorze wykorzystywania wolnego czasu przez mieszkań­ców wsi za wskaźnik poziomu społecznej urbanizacji wsi, zjawi­ska niejednokrotnie omawianego w naszej literaturze socjologi­cznej .Być może jednak czynnik ekologiczny ma tutaj znaczenie po­średnie, natomiast bardziej bezpośrednich determinant należa­łoby poszukiwać w poziomie rozbudzenia indywidualnych po­trzeb i aspiracji z jednej strony oraz obiektywnych możliwości ich zaspokojenia z drugiej strony. Na przykład fakt, iż we wzo­rze mieszkańców wsi drugi układ czasu wolnego ma znaczenie marginalne jest prawdopodobnie w dużej części skutkiem zna­cznie uboższej — w porównaniu z miastem — sieci lokalnych instytucji czasu wólnego, a także słabo zróżnicowanej i mało atrakcyjnej oferty wypoczynkowej.

WE WSZYSTKICH KATEGORIACH

We wszystkich trzech wy­różnionych kategoriach respondentów najmniej czasu wolnego zanotowano w typowy dzień powszedni, nieco więcej — w so­boty, a zdecydowanie najwięcej — w niedziele. Ta ogólna pra­widłowość wystąpiła w obu porównywanych badaniach budżetu czasu.Zarazem jednak materiał empiryczny zamieszczony w tab.  ujawnia istnienie dwóch dodatkowych prawidłowości:im mniej jest czasu wólnego, tym większą jego część wy­korzystuje się w ramach trzeciego układu;im więcej jest czasu wolnego, tym większą jego część wy­korzystuje się w ramach drugiego Układu.Wykorzystywanie czasu wolnego w ramach pierwszego ukła­du. jest natomiast w przybliżeniu stałe w tym sensie, że podobna jogo część (eik. 1/3) wiąże się z zachowaniami charakterystycz­nymi dla pierwszego układu, w zasadzie niezależnie od rzeczy­wistej ilości tego czasu w budżecie czasu.

WZORY WYKORZYSTANIA CZASU WOLNEGO

Jednak dostępne da­ne nie pozwalają na formułowanie aż tak -kategorycznych wnios­ków, bowiem porównywany okres jest zbyt krótki. Analizowa­ne tutaj wartości empiryczne wskaźników budżetu czasu mogą byc potraktowane jedynie jako niezbyt jeszcze wyraźny symp­tom pewnych, możliwych w przyszłości przekształceń wzoru cza­su wolnego, realizowanego w cyklu dobowym. W świetle omawianych danych uzasadniona jednak wydaje się teza, że w cyklu dobowym osoby charakteryzujące się defi­cytem czasu orientują swoje zachowania przede wszystkim na trzeci układ. Interesujące jest w tym kontekście pytanie, czy analogiczne tendencje pojawiają się w cyklu tygodniowym. Dane ilustrujące wzory wykorzystania czasu wolnego według tygodniowego rytmu życia w znacznym stopniu potwierdzają poprzednio formułowane wnioski o wyraźnym związku pomię­dzy dominacją trzeciego układu we wzorze spędzania czasu wol­nego a zjawiskiem deficytu czasu.

WE WSZYSTKICH KATEGORIACH

We wszystkich wyróżnionych tutaj kategoriach respondentów wystąpiło w porównywanym Okresie analogiczne zjawisko, a mianowicie: wzrost nakładów czasu na uczestnictwo w trze­cim układzie czasu wolnego. Tendencja ta najsilniej zarysowała się w populacji osób czynnych zawodowo. Wśród mężczyzn czyn­nych zawodowo uczestnictwo w trzecim układzie pod koniec lat sześćdziesiątych pochłaniało ok. połowy dziennego wymiaru cza­su wolnego, natamiast w 1976 r. już blisko 60°/o. Dane dotyczące osób czynnych zawodowo wykazały istnienie jeszcze jednego charakterystycznego zjawiska. Mianowicie wzrost dominacji trzeciego układu we wzorze wykorzystywania czasu wolnego w cyklu dobowym współwystępował z dość wy­raźnym spadkiem nakładów czasu na drugi układ i nieznacznym tylko spadkiem udziału pierwszego układu.

W RAMACH UKŁADU

W ra­mach drugiego układu czasu wolnego znalazły się takie zajęcia, dla których realizacji niezibędne jest istnienie pewnych lokal­nych, zinstytucjonalizowanych form organizacyjnych (np. dom kultury, obiekt sportowo-rekreacyjny, kino, teatr itp.). I wresz­cie w trzecim układzie czasu wolnego znalazły miejsce wszystkie te zajęcia, które wiążą się z odbiorem treści transmitowanych przez prasę, radio i telewizję.Jak wiadomo, trzeci układ czasu wolnego, a zwłaszcza jego najbardziej dynamiczny element — telewizja, wszedł do domi­nującego wzoru wykorzystywania czasu wolnego najpóźniej, ale też stosunkowo najszybciej stał się podstawowym składnikiem tego wzoru. Powstaje wobec tego pytanie, czy współcześnie na­dali obserwuje się tendencję rosnącej roili trzeciego układu czasu wolnego, czy też wzajemne proporcje dystrybucji czasu wolnego między owe trzy układy mają charakter ustabilizowany.